۲۸ اسفند
۱۳۹۲
منتشر شده در دسته: آفات و بیماری‌ها
توسط جمال    بدون نظر

تنش مکانیکی و کرم های ایزینیا فتیدا

تنش مکانیکی به تنشی گفته می‌شود که بر اثر ضربه و حرمات تند و شدید و حتی آهسته به کرم‌ها وارد می‌شود. باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشید که کرم‌ها به ارتعاشات محیطی بسیار حساس هستند. در این حالت مصرف خوراک و راندمان تولیدمثلی آنها به شدت کاهش می‌یابد. پس به نظر می‌رسد تا جایی که می‌توان باید از تنش مکانیکی به کرم‌ها حذر کرد.

تنش مکانیکی و کرم های ایزینیا فتیدا

تنش مکانیکی و کرم های ایزینیا فتیدا

اما در خیلی از مراحل تولید ورمی کمپوست اجتناب از هر گونه تنش غیر ممکن است. به همین منظور حداقل باید این میزان به کمترین مقدار خود کاهش داد. مثلاً در زمانی که شما اقدام به جداسازی کرم از کرم پوسال می‌کنید، در این حالت غیر ممکن است که تنش مکانیکی به کرم‌ها وارد نشود. برای همین در این مدت کرم‌ها به حالت شوک فرو رفته و اصلاً تولیدمثلی ندارند.

در دیگر مراحل تولید ورمی کمپوست هم این تنش تا حدی وجود دارد. ولی باید در نظر داشته باشید که تا می‌توانید باید این مقدار را کاهش دهید. چرا که میزان سوددهی مزرعۀ شما به همین عامل بستگی دارد.

بر همین اساس، برای تولید کود کرم پوسال باید نوع کرمی را انتخاب کرد که بیشترین مقاومت را به تنش مکانیکی داشته باشد. این در حالی است که این گونۀ کرم باید به دیگر تنش‌ها، از جمله تنش حرارتی و سرمایی هم، مقاوم باشد.

یدین منظور با تحقیقاتی که تا به حال در سراسر جهان صورت گرفته است، به نظر می‌رسد کرم‌های ایزینیا فتیدا بهترین گونه برای این منظور هستند. با اینکه ما به اجبار تنش‌هایی را به کرم وارد می‌کنیم، اما قدرت مقابلۀ با این تنش‌ها در این گونه بالاست، به همین دلیل کمترین میزان خسارت به مرزعۀ ما وارد خواهد شد.

البته گونه‌های بومی از این کرم ممکن است وجود داشته باشند که علاوه بر عملکرد بهتر، قدرت مقابله با تنش بالاتری هم داشته باشند، که در هر صورت نیاز به تحقیقات بومی بیشتری در این زمینه توسط متخصصین و کارشناسان احساس می‌شود.

شما چی فکر می‌کنید؟